Czy dyrektor może wystąpić o otrzymanie odprawy z tytułu zwolnienia w przypadku, kiedy firma jest niewypłacalna?

W momencie, kiedy spółka staje się niewypłacalna i nie ma już nadziei na ratunek czy restrukturyzację, dyrektor może wystąpić o otrzymanie „redundancy pay” (rekompensaty ze redukcję etatów) oraz innych ustawowych rozliczeń po likwidacji spółki.

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że dyrektor może w pewnych warunkach wystąpić o takie rozliczenie, a jeśli jest pracownikiem firmy, bardzo możliwe jest, że spełnia określone wymagania. Jak więc dyrektor może udowodnić, że posiada status pracownika? Jakie są inne kryteria?

Kryteria kwalifikacji do wnioskowania o niezasadne zwolnienie dyrektora.

Aby uzasadnić swoje prawo do redundancy pay, dyrektorzy muszą wypełnić formularz od likwidatora, w celu ustalenia, czy:

  • Została zawarta umowa pisemna, ustna, lub domniemana umowa o pracę,
  • Spółka została zawiązana przynajmniej dwa lata przed jej likwidacją,
  • Dyrektor pracował w firmie przez co najmniej 16 godzin w tygodniu,
  • Jego rola w firmie wiązała się z praktycznym wykonywaniem zawodu, nie z doradztwem.

Choć zdecydowanie prościej jest uzasadnić posiadanie statusu pracownika przez dyrektora, kiedy została zawarta umowa pisemna, likwidator będzie miał na uwadze jego ogólną rolę w spółce w przypadku, gdy umowa była ustna lub domniemana.

Osoba sprawująca urząd stwierdzi, że dyrektorowi płacono poprzez system PAYE w taki sam sposób, jak innym pracownikom, np. czy pracował w podobnym wymiarze godzin, co reszta pracowników. Na jak wysokie redundancy pay może liczyć dyrektor?

Jeśli dyrektor jest w stanie udowodnić, że jest pracownikiem spółki, wysokość redundancy pay zależy od wielu czynników. Zaliczają się do nich m.in. wiek, liczba przepracowanych lat z rzędu, oraz ostateczne wynagrodzenie.

Redundancy pay można obliczyć w następujący sposób:

  • Poniżej 22 roku życia
  • Połowa tygodniowej stawki za każdy pełny przepracowany rok
  • 22-40 rok życia
  • Tygodniowa stawka za każdy pełny przepracowany rok
  • 41 rok życia i wzwyż
  • Półtoratygodniowa stawka za każdy pełny przepracowany rok

W przypadku zwolnień, które nastąpiły w dniu lub po 6. kwietnia 2017 r., rząd ustanowił limit długości lat pracy na 20 lat, a tygodniowych zarobków na £489, zaś maksymalne ustawowe redundancy pay wynosi £14,670.

Na jakie dodatkowe ustawowe rozliczenia może liczyć dyrektor?

Dyrektorzy i pracownicy spełniający odpowiednie wymagania mogą otrzymać ustawowe wypłaty w momencie likwidacji firmy. Należą do nich niewypłacone zarobki do ośmiu tygodni, oraz zaległe wynagrodzenie za urlop do sześciu miesięcy.

Przysługuje im również rekompensata z tytułu zwolnienia i ma wysokość tygodniowej wypłaty za każdy pełny przepracowany rok do dwunastego. Mimo że podatek i ubezpieczenie odprowadzane są od zarobków oraz wynagrodzenia za urlop, to jeśli redundancy pay wynosi poniżej £30,000, nie podlega opodatkowaniu.

Jak dyrektor może wnioskować o ustawową odprawę z tytułu zwolnienia?

Dyrektor powinien omówić swoją sytuację z likwidatorem oraz, jeśli spełnia wymagania, wnioskować do Redundancy Payments Service (RPS) w ciągu sześciu miesięcy od daty likwidacji. W niektórych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy. W przypadku, gdy wniosek zostanie przyjęty, zostanie on wypłacony z National Insurance Fund (NIF).

Dla dyrektora wnioskowanie o odprawę z tytułu zwolnienia może służyć jako finansowe koło ratunkowe w przypadku, gdy spółka upada. Opłaty powinny pokryć wszelkie koszty związane z likwidacją dobrowolną, a w zależności od tego, ile wynosi dług, mogą one również pomóc w ich pokryciu.

Fakt, że dyrektor może wnioskować o odprawę z tytułu zwolnienia, kiedy jego spółka jest niewypłacalna, nie jest dobrze znany. Warto jednak pamiętać o tym, że pisemna umowa o pracę znacznie upraszcza ten proces.

Insolve Plus
Insolve Plus

Leave Comment

Privacy Policy - Terms of Use

Insolve+ - Pozycjonowanie stron UK - Neadoo Digital